Locum S.A.
tel.: (52) 342 06 11
fax: (52) 345 21 64
mail: biuro@locumsa.pl
al. W. Witosa 31
00-710 Warszawa
woj. mazowieckie

FIRMA : Archiwum

LOCUM S. A. jest przechowawcą dokumentacji o czasowym okresie przechowywania.

Wypełniony wniosek w sprawie wydania kserokopii dokumentacji kadrowo – płacowej można wysłać lub dostarczyć osobiście na adres:

LOCUM S. A.
Oddział Bydgoszcz
ul. Przemysłowa 8
85–758 Bydgoszcz


Wykonane kopie dokumentów wydaje się* na podstawie przedstawionego zlecenia (wniosku) z wyznaczonym terminem odbioru osobie bezpośrednio zainteresowanej lub innej osobie zlecającej, pod warunkiem przedstawienia przez tę ostatnią przy odbiorze kopii dokumentacji urzędowo poświadczonego pisemnego upoważnienia od osoby bezpośrednio zainteresowanej.
Na wyraźne życzenie osoby zlecającej wykonane kopie przesyła się* drogą pocztową, stosując formę przesyłki „polecony” oraz „za potwierdzeniem odbioru”.

* Kserokopia dokumentacji kadrowo – płacowej jest wydawana (wysyłana) po wcześniejszym uiszczeniu opłaty – cennik zgodny z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. Po zaksięgowaniu wpłaty paragon (na żądanie faktura) zostaną wydane (wysłane) osobie bezpośrednio zainteresowanej bądź innej osobie zlecającej – z pisemnym upoważnieniem odbioru.

CENNIK - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. z 2005r. Nr 28 poz. 240):
1.  Za sporządzenie kopii świadectwa pracy – 17 zł;
2.  Za sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia – 4 zł;
3.  Za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac – 4 zł;
4.  Za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę – 8 zł;
5.  Za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) – 4 zł

Płatności można dokonać w kasie oddziału firmy LOCUM S. A. Bydgoszcz, bądź na numer numer rachunku bankowego: PKO BP 55 1020 2791 0000 7602 0102 9743. W tytule płatności wpisać dane z dowodu osobistego (imię i nazwisko, adres) oraz nazwę usługi za którą jest dokonywana płatność.

Kontakt:

Danuta Kotyńska
Tel.: +48 52 33 99 300 (centrala)
Tel.: +48 52 33 99 313
Fax: +48 52 34 52 164
e-mail: biuro@locumsa.pl


tworzenie stron www, sklepy internetowe