Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOCUM S.A. na dzień 29 maja 2020 r. Treść ogłoszenia w formacie pdf jest do pobrania po wejściu w zakładkę boczną "Informacje dla Akcjonariuszy" po lewej stronie.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOCUM S.A. na dzień 29 maja 2020 r. Treść ogłoszenia w formacie pdf jest do pobrania po wejściu w zakładkę boczną "Informacje dla Akcjonariuszy" po lewej stronie.

2020-05-05
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 maja 2020 r., na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na I p. budynku biurowego Oddziału Locum S.A. w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Strony internetowe Bydgoszcz