Pierwsze wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY nr 150 z dnia 4 sierpnia 2020

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY nr 150 z dnia 4 sierpnia 2020

2020-08-04
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia
30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Locum S.A.

Dokumenty akcji należy składać, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pisemnym
pełnomocnictwem akcjonariusza, w Spółce, w Oddziale Locum S.A. w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8
(85-758 Bydgoszcz), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
w godzinach od 9:00 do 16:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez Zarząd
Locum S.A.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym kierowanym zgodnie z ww. ustawą, a informację o wezwaniu udostępnia się także
na stronie internetowej Spółki, to jest www.locumsa.pl, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje akcjonariuszy Spółki, że od dnia 1 marca 2021 r. z mocy
prawa, każdy akcjonariusz ma być wpisany do rejestru akcjonariuszy, prowadzonego przez wybrany przez Spółkę
podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. 

Do wykonywania praw akcjonariuszy, a w tym uczestniczenia w walnych zgromadzeniach, wyłączne znaczenie będą miały zaświadczenia/wyciągi z rejestru akcjonariuszy.
Strony internetowe Bydgoszcz