Trzecie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY nr 184 z dnia 21 września 2020

Trzecie wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY nr 184 z dnia 21 września 2020

2020-09-21
Poz. 48079. LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000136019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 października
2002 r.
[BMSiG-48471/2020]
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia
30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Locum S.A.
Dokumenty akcji należy składać, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem akcjonariusza, w Spółce, w Oddziale Locum S.A. w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8 (85-758 Bydgoszcz) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 16:00.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez Zarząd
Locum S.A.
Niniejsze wezwanie jest trzecim kierowanym zgodnie z ww. ustawą, a informację o wezwaniu udostępnia się także na
stronie internetowej Spółki, to jest www.locumsa.pl, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje akcjonariuszy Spółki, że od dnia 1 marca 2021 r. z mocy prawa,
każdy akcjonariusz ma być wpisany do rejestru akcjonariuszy, prowadzonego przez wybrany przez Spółkę podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Do wykonywania praw akcjonariuszy, a w tym uczestniczenia w walnych zgromadzeniach, wyłączne znaczenie będą miały
zaświadczenia/wyciągi z rejestru akcjonariuszy.
Strony internetowe Bydgoszcz