Czwarte wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY nr 200 z dnia 13 października 2020

Czwarte wezwanie do złożenia akcji LOCUM S.A. MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY nr 200 z dnia 13 października 2020

2020-10-13
Poz. 53973. LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000136019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 października
2002 r.
[BMSiG-48476/2020]

Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako
„Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia
30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798
ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia
dokumentów akcji Locum S.A.

Dokumenty akcji należy składać, osobiście lub za pośrednictwem
pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem
akcjonariusza, w Spółce, w Oddziale Locum S.A. w Bydgoszczy
przy ul. Przemysłowej 8 (85-758 Bydgoszcz) w dniach roboczych
(od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym
pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi przez Zarząd
Locum S.A.

Niniejsze wezwanie jest czwartym kierowanym zgodnie z ww.
ustawą, a informację o wezwaniu udostępnia się także na
stronie internetowej Spółki, to jest www.locumsa.pl, w miejscu
wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje akcjonariuszy
Spółki, że od dnia 1 marca 2021 r. z mocy prawa,
każdy akcjonariusz ma być wpisany do rejestru akcjonariuszy,
prowadzonego przez wybrany przez Spółkę podmiot uprawniony
do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
Do wykonywania praw akcjonariuszy, a w tym uczestniczenia
w walnych zgromadzeniach, wyłączne znaczenie będą miały
zaświadczenia/wyciągi z rejestru akcjonariuszy.
Strony internetowe Bydgoszcz