Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 marca 2021 r.,

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 marca 2021 r.,

2021-02-10
Poz. 9704. LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000136019. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 października
2002 r. [BMSiG-8360/2021]

Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 marca 2021 r., na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na I p. budynku biurowego Oddziału Locum S.A. w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2020 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Strony internetowe Bydgoszcz