Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-10-29

Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 listopada 2021 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na I p. budynku biurowego Oddziału Locum S.A. w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla LOCUM S.A.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 8.000.000 zł i nie wyższą niż 12.000.000 zł, poprzez emisję nie mniej niż 8.000.000 i nie więcej niż 12.000.000 akcji serii L imiennych nieuprzywilejowanych w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy na dzień 23 listopada 2021 r. (dzień prawa poboru).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 pkt. 1 Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dodania w § 4 Statutu Spółki pkt. 8.
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  Dotychczasowa treść § 8 Statutu Spółki:
 11. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza, w drodze jej nabycia przez spółkę.
 12. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki określi szczegółowe warunki umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w zakresie niezastrzeżonym dla Walnego Zgromadzenia.
  Proponowana treść § 8 Statutu Spółki:
 13. Akcje mogą być umarzane dobrowolnie, za zgodą danego akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
 14. Umorzenie dobrowolne wymaga pisemnej zgody akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy. Za zgodą akcjonariusza, umorzenie akcji może się odbyć bez wynagrodzenia za umorzone akcje. Wysokość wynagrodzenia za akcje, które mają być umorzone winno być uzgodnione przez akcjonariusza i zarząd Spółki, przed zwołaniem walnego zgromadzenia, obejmującego podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. W przypadku nieuzgodnienia wynagrodzenia za akcje, które mają być umorzone, podjęcie stosownej uchwały lub nabycie akcji w celu umorzenia, jest wyłączone.
 15. Umorzenie przymusowe może nastąpić jeśli:
  1) zachodzi brak skutecznego prawnie oświadczenia o objęciu akcji danej serii, lub
  2) zachodzi działanie na szkodę Spółki.
  Procedurę przymusowego umorzenia akcji może inicjować Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza Spółki lub dowolny akcjonariusz lub inny uprawniony z akcji jako ich użytkownik lub zastawnik, posiadający co najmniej 10% głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Umorzenie przymusowe ma charakter odpłatny i następuje za wynagrodzeniem nie niższym od wartości aktywów netto, wskazanych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, przypadających na umarzane akcje, pomniejszoną o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
 16. Za umorzone akcje wyłączone jest wydawanie świadectw użytkowych.
 17. Przymusowe umorzenie akcji, dotyczyć może akcji objętych po zarejestrowaniu zmiany statutu Locum S.A., która taką możliwość wprowadziła.
 18. Pozbawienie akcjonariusza jego wszelkich praw z akcji, z powodu nie spełnienia przez niego wszystkich świadczeń związanych z objęciem emitowanych akcji, nie wymaga żadnej uchwały Rady nadzorczej Locum S.A.
  Dotychczasowa treść § 4 punktu 1 Statutu Spółki:
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.342.099 zł (trzydzieści osiem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i jest podzielony na 38.342.099 (trzydzieści osiem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, na który składają się następujące emisje akcji:
  − serii A – 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji
  − serii B – 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji
  − serii C – 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji
  − serii D – 844.400 (osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta) akcji
  − serii E – 977.900 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) akcji
  − serii F – 619.800 (sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset) akcji
  − serii G – 478.400 (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji
  − serii H – 4.063.729 (cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji
  − serii I – 744.306 (siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta sześć) akcji
  − serii J – 14.400.000 (czternaście milionów czterysta tysięcy) akcji.
  − Serii K – 14.408.564 (czternaście milionów czterysta osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcje.
  Proponowana treść § 4 punktu 1 Statutu Spółki:
  Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 46.342.099 zł (czterdzieści sześć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 50.342.099 zł (pięćdziesiąt milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 46.342.099 (czterdzieści sześć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji i nie więcej niż 50.342.099 (pięćdziesiąt milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, na który składają się następujące emisje akcji:
  − serii A – 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji,
  − serii B – 165.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji,
  − serii C – 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji
  − serii D – 844.400 (osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta) akcji
  − serii E – 977.900 (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) akcji
  − serii F – 619.800 (sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset) akcji
  − serii G – 478.400 (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji
  − serii H – 4.063.729 (cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć)
  akcji
  − serii I – 744.306 (siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta sześć) akcji
  − serii J – 14.400.000 (czternaście milionów czterysta tysięcy) akcji
  − serii K – 14.408.564 (czternaście milionów czterysta osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcje
  − serii L – nie mniej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji i nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji.
  Proponowana treść § 4 punktu 8 Statutu Spółki:
  Akcje serii L są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi.
Strony internetowe Bydgoszcz