Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22.11.2021 r.

Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22.11.2021 r.

2021-11-18

Na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h. Zarząd LOCUM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) ogłasza, w związku z otrzymaniem od akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 listopada 2021 r., na godz. 1000, które odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na I p. budynku biurowego Oddziału Locum S.A. w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8, poprzez dodanie pkt 10 o następującej treści:

„Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej” oraz zmianę numeracji dotychczasowego
pkt 10 na 11.

Po uzupełnieniu porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego
rejestr akcjonariuszy dla LOCUM S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki o kwotę nie niższą niż 8.000.000 zł i nie
wyższą niż 12.000.000 zł, poprzez emisję nie mniej niż
8.000.000 i nie więcej niż 12.000.000 akcji serii L imiennych
nieuprzywilejowanych w drodze subskrypcji zamkniętej,
z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy na dzień
23 listopada 2021 r. (dzień prawa poboru).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 pkt 1 Statutu
Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dodania w § 4 Statutu
Spółki pkt 8.
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków
Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Strony internetowe Bydgoszcz