Zawiadomienie o pozbawieniu praw udziałowych akcjonariusza

Zawiadomienie o pozbawieniu praw udziałowych akcjonariusza

2021-11-19

Locum S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że uchwałą z dnia 19 listopada 2021 r. Zarząd Locum S.A., działając na podstawie art. 331 i 3311 k.s.h., dokładając najwyższej staranności o sprawy Spółki, wobec zebranych dokumentów, pozbawił Pana Mieczysława Karwowskiego praw udziałowych z 420.000 akcji imiennych Locum S.A. serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada 5 głosów, ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy Locum S.A. na rzecz Beauty Land sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (KRS: 0000233116), o numerach od 480.001 do 900.000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, które to akcje powstały przy założeniu spółki i zostały objęte przez Mieczysława Karwowskiego, przy czym uchwała podjęta została pod warunkiem rozwiązującym, że:

  1. zabezpieczenie udzielone Mieczysławowi Karwowskiemu Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, z dnia 15 kwietnia 2021 roku sygn. akt XX GC 345/21 upadnie lub
  2. zostanie prawomocnie oddalone powództwo w sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt XX GC 345/21,

z tym zastrzeżeniem, że ziszczenie się powyższego warunku ma moc wsteczną od momentu powzięcia niniejszej uchwały.

Pozbawienie praw udziałowych zostało dokonane w stosunku do Pana Mieczysława Karwowskiego tylko z tej przyczyny, że spółkę obowiązuje ww. Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zabezpieczeniu wydane na rzecz Mieczysława Karwowskiego, z dnia 15 kwietnia 2021 roku sygn. akt XX GC 345/21.


Strony internetowe Bydgoszcz