Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-12-22
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 stycznia 2022 r., na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na I p. budynku biurowego Oddziału Locum S.A. w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie aktualnego stanu spraw spółki na koniec 2021 roku oraz podjęcie uchwał (i) w sprawie działań prowadzonych przez nieuprawnione podmioty a zmierzające do podważenia ładu korporacyjnego spółki oraz (ii) odnoszących się do dotychczasowych działań zarządu spółki w tych sprawach.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenie składu osobowego Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Strony internetowe Bydgoszcz