Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2022-09-28

Zarząd LOCUM S.A. z siedzibą w Warszawie, również w wykonaniu punktu 1 lit. b Postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, XX Wydziału Gospodarczego, z dnia 3 czerwca 2022 r., sygn. akt XX GC 576/22, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 września 2022 r., na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na I p. budynku biurowego Oddziału LOCUM S.A. w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały co do trybu głosowania na zgromadzeniu i sposobu liczenia głosów.
 5. Reasumpcja głosowania co do wyboru Przewodniczącego zgromadzenia.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r. i lata ubiegłe.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 14. Podjęcie uchwał co do:
  a) uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOCUM S.A. z dnia 22 listopada 2021 r.,
  b) uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOCUM S.A. z dnia 22 listopada 2021 r.,
  c) uchylenia uchwał nr 5, 6 oraz 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOCUM S.A. z dnia 22 listopada 2021 r.,
  d) uchylenia uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOCUM S.A. z dnia 22 listopada 2021 r.,
  e) uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOCUM S.A. z dnia 13 stycznia 2022 r.,
  f) uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOCUM S.A. z dnia 13 stycznia 2022 r.,
  g) zmiany § 8 Statutu Spółki,
  h) działań prowadzonych przez nieuprawnione podmioty a zmierzające do podważenia ładu korporacyjnego LOCUM S.A.,
  i) ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej LOCUM S.A.,
  j) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla LOCUM S.A.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowa treść § 8 Statutu Spółki:

 1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza, w drodze jej nabycia przez spółkę.
 2. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki określi szczegółowe warunki umarzania akcji za zgodą
  akcjonariusza w zakresie niezastrzeżonym dla Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść § 8 Statutu Spółki:

 1. Akcje mogą być umarzane dobrowolnie, za zgodą danego akcjonariusza (umorzenie dobrowolne)
  lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
 2. Umorzenie dobrowolne wymaga pisemnej zgody akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy.
  Za zgodą akcjonariusza, umorzenie akcji może się odbyć bez wynagrodzenia za umorzone akcje.
  Wysokość wynagrodzenia za akcje, które mają być umorzone winno być uzgodnione przez
  akcjonariusza i zarząd Spółki, przed zwołaniem walnego zgromadzenia, obejmującego podjęcie
  uchwały o umorzeniu akcji. W przypadku nieuzgodnienia wynagrodzenia za akcje, które mają być
  umorzone, podjęcie stosownej uchwały lub nabycie akcji w celu umorzenia, jest wyłączone.
 3. Umorzenie przymusowe może nastąpić jeśli:
  1) zachodzi brak skutecznego prawnie oświadczenia o objęciu akcji danej serii, lub
  2) zachodzi działanie na szkodę Spółki.
  Procedurę przymusowego umorzenia akcji może inicjować Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza Spółki
  lub dowolny akcjonariusz lub inny uprawniony z akcji jako ich użytkownik lub zastawnik,
  posiadający co najmniej 10% głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Umorzenie przymusowe ma
  charakter odpłatny i następuje za wynagrodzeniem nie niższym od wartości aktywów netto,
  wskazanych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, przypadających na umarzane
  akcje, pomniejszoną o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
 4. Za umorzone akcje wyłączone jest wydawanie świadectw użytkowych.
 5. Przymusowe umorzenie akcji, dotyczyć może akcji objętych po zarejestrowaniu zmiany statutu
  Locum S.A., która taką możliwość wprowadziła.
 6. Pozbawienie akcjonariusza jego wszelkich praw z akcji, z powodu nie spełnienia przez niego
  wszystkich świadczeń związanych z objęciem emitowanych akcji, nie wymaga żadnej uchwały
  Rady Nadzorczej Locum S.A.Strony internetowe Bydgoszcz