Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2024-05-28
Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2024 r., na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na I p. budynku biurowego Oddziału Locum S.A. w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Podjęcie uchwały co do trybu głosowania na zgromadzeniu i sposobu liczenia głosów.
 3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 r.
 8. Przedłożenie przez Zarząd Spółki informacji udzielonych na piśmie poza walnym zgromadzeniem z dnia 23 czerwca 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r. i lata ubiegłe.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie działań prowadzonych przez nieuprawnione podmioty a zmierzających do podważenia ładu korporacyjnego Locum S.A.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Strony internetowe Bydgoszcz