Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2023-05-30

Zarząd Locum S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2023 r., na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej położonej na Ip. budynku biurowego Oddziału Locum S.A. w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały co do trybu głosowania na zgromadzeniu i sposobu liczenia głosów.

3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium zwykonania przez nich obowiązków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej spółki Locum S.A.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej spółki Locum S.A.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 8 Statutu Spółki.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowa treść § 8 Statutu Spółki:

1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza, w drodze jej nabycia przez spółkę.

2. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki określi szczegółowe warunki umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w zakresie niezastrzeżonym dla Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść § 8 Statutu Spółki:

1. Akcje mogą być umarzane dobrowolnie, za zgodą danego akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

2. Umorzenie dobrowolne wymaga pisemnej zgody akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy. Za zgodą akcjonariusza, umorzenie akcji może się odbyć bez wynagrodzenia za umorzone akcje. Wysokość wynagrodzenia za akcje, które mają być umorzone winno być uzgodnione przez akcjonariusza i zarząd Spółki, przed zwołaniem walnego zgromadzenia, obejmującego podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. W przypadku nieuzgodnienia wynagrodzenia za akcje, które mają być umorzone, podjęcie stosownej uchwały lub nabycie akcji w celu umorzenia, jest wyłączone.

3. Umorzenie przymusowe może nastąpić jeśli:

1) zachodzi brak skutecznego prawnie oświadczenia o objęciu akcji danej serii, lub

2) zachodzi działanie na szkodę Spółki.

Procedurę przymusowego umorzenia akcji może inicjować Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza Spółki lub dowolny akcjonariusz lub inny uprawniony z akcji jako ich użytkownik lub zastawnik, posiadający co najmniej 10% głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Umorzenie przymusowe ma charakter odpłatny i następuje za wynagrodzeniem nie niższym od wartości aktywów netto, wskazanych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, przypadających na umarzane akcje, pomniejszoną o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

4. Za umorzone akcje wyłączone jest wydawanie świadectw użytkowych.

5. Przymusowe umorzenie akcji, dotyczyć może akcji objętych po zarejestrowaniu zmiany statutu Locum S.A., która taką możliwość wprowadziła.

Pozbawienie akcjonariusza jego wszelkich praw z akcji, z powodu nie spełnienia przez niego wszystkich świadczeń związanych z objęciem emitowanych akcji, nie wymaga żadnej uchwały Rady Nadzorczej Locum S.A.

Treść ogłoszenia w formacie PDF

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 102 z 29.05.2023 poz. 26494Strony internetowe Bydgoszcz